SME ŽENY A PODPORUJEME INÉ ŽENY. CENÍME SI PRÁCU ŽIEN, KTORÉ TU BOLI PRED NAMI A VYCHÁDZAME Z NEJ.

NAŠA VÍZIA

„Máme spoločnú víziu lepšieho sveta, v ktorom násilie páchané na ženách nie je tolerované a ženy dokážu plne a slobodne realizovať svoj potenciál.“

NAŠE HODNOTY

Sme ženy a podporujeme iné ženy. Ceníme si prácu žien, ktoré tu boli pred nami a vychádzame z nej.

NAŠE CIELE

Poskytovať ženským MVO bezpečný priestor na to, aby mohli spoločne pracovať na riešení problematiky násilia páchaného na ženách.

 

Posilňovať hlas ženských MVO s cieľom ovplyvňovať verejné politiky o násilí páchanom na ženách, ktoré budú vychádzať z názorov a skúseností žien zažívajúcich násilie páchané na ženách mužmi.

 

Pracovať na zabezpečení udržateľných budúcich zdrojov financovania ženských MVO, ktoré pracujú v oblasti násilia páchaného na ženách.

ČLENSKÉ ORGANIZÁCIE

Bezpečná ženská sieť proti násiliu na ženách má v súčasnosti sedem členských organizácií. Fenestra v Košiciach, OZ HANA v Spišskej Novej Vsi, Pomoc rodine v Michalovciach, PROGRESFEM v Poprade a Žena v tiesni v Martine poskytujú špecifickú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie prostredníctvom poradenských centier. V  rámci nich prevádzkujú aj miestne telefonické linky pomoci. KOTVA n.o. v Trebišove prevádzkuje bezpečný ženský dom, v ktorom poskytuje ženám a deťom bezpečné ubytovanie, poradenstvo a ďalšie podporné služby. Možnosť voľby z Bratislavy  sa zameriava najmä na primárnu prevenciu násilia na ženách, vzdelávanie a obhajobu práv žien.

KOORDINAČNÁ SKUPINA

Činnosť Bezpečnej ženskej siete zabezpečuje koordinačná skupina, ktorú tvoria zástupkyne každej členskej organizácie siete volené na obdobie 1 roka. Koordinačná skupina zabezpečuje účasť všetkých členských organizácií na strategických rozhodnutiach, ktoré sú relevantné pre dosiahnutie cieľov siete. Bezpečná ženská sieť rozhoduje formou konsenzu, po dohode členských organizácií môže rozhodovať formou hlasovania so 75% väčšinou.