Advokačné aktivity

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ O PRÁCI ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ SIETE V OBLASTI NÁSILIA NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU
Advokačné aktivity

Sme presvedčené, že všetky a všetci môžeme ovplyvňovať politické procesy a podieľať sa na ich skvalitnení. Chceme prispievať k pozitívnym zmenám v našej krajine v oblasti násilia páchaného na ženách a ľudských práv žien. Preto pripomienkujeme materiály legislatívnej i nelegislatívnej povahy (zákony, akčné plány), rokujeme s politikmi a političkami a inými aktérmi, organizujeme okrúhle stoly, či verejné protesty a podieľame sa na práci rôznych poradných orgánov vlády. Robíme tak nielen na regionálnej, ale aj celoštátnej či medzinárodnej úrovni.

 

Našou činnosťou sme prispeli k skvalitneniu mnohých zákonov, strategických politických materiálov a k nastaveniu inštitucionálnych mechanizmov ochrany ľudských práv žien.